Belbal Sp.z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach programu “μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje, na projekt pt. „Realizacja prac B+R w zakresie opracowania prototypu mieszanki lateksu kauczuku naturalnego o zmniejszonym wpływie na środowisko i ocena możliwości zastosowania go w produkcji cienkościennych wyrobów lateksowych”.
Całkowita wartość projektu: 100 000 zł
Całkowita wartość dofinansowania: 75 000 zł

Informacja o wyborze wykonawcy do postępowania ofertowego nr 1/2023

Informujemy, że Belbal Sp. z o.o. w wyniku postępowania na usługę :„Realizacja prac B+R w zakresie opracowania prototypu mieszanki lateksu kauczuku naturalnego o zmniejszonym wpływie na środowisko i ocena możliwości zastosowania go w produkcji cienkościennych wyrobów lateksowych”, wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Politechnikę Gdańską, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, o wartości 100 000,00 zł netto (123 000,00 zł brutto).

Belbal Sp. z o.o. bierze udział w projekcie „µGranty B + R dla przedsiębiorstw” realizowanym przy wsparciu dofinansowania uzyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  pt. „Realizacja prac B+R w zakresie opracowania prototypu mieszanki lateksu kauczuku naturalnego o zmniejszonym wpływie na środowisko i ocena możliwości zastosowania go w produkcji cienkościennych wyrobów lateksowych”.

W ramach projektu poszukujemy wykonawcy do realizacji prac opisanych w przedmiocie zamówienia. Zapraszamy do złożenia ofert.

W załacznikach znajduje się dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia.

230125 – Zapytanie ofertowe nr 1_2023

Zal nr 1 – Formularz oferty

Zal nr 2 – Oswiadczenie o braku powiazan kapitalowych lub osobowych

Zal nr 3 – Wzor umowy na przprowadzenie prac B R

Zal nr 4 – Oswiadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia

Zal nr 5 – Oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu z postepowaniu

Belbal Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie w Belbal Sp. z o.o. infrastruktury do testowania i przygotowania do masowej produkcji rękawic w oparciu o prace B+R z wykorzystaniem posiadanego know-how, doświadczenia oraz innych zasobów w zakresie produkcji wyrobów lateksowych”

Celem projektu jest nabycie przez Wnioskodawcę infrastruktury oraz wiedzy, która umożliwi mu przeprowadzenie testów oraz przygotowanie do masowej produkcji wyrobów lateksowych – jednorazowych rękawic ochronnych oraz medycznych.

Wartość projektu:  10 677 777,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  6 510 840,00 zł

Belbal Sp. z o.o. uzyskał dotację na kapitał obrotowy, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wsparcie bieżącej działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty: Kontynuacja działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 134 194,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 134 194,00 zł